Udostępnianie dokumentacji medycznej

Kociewskie Centrum Zdrowia udostępnia dokumentację medyczną, zgodnie z przepisami prawa m.in.:

1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości(m.in. dowód osobisty, paszport)na podstawie ,,Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej’’ Istnieje możliwość udostępnienia oryginału dokumentacji medycznej na podstawie ,,Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej’’ i ,,Oświadczenia osoby wnioskującej o udostępnienie oryginału dokumentacji medycznej’’ z obowiązkiem zwrotu jej po wykorzystaniu.

2. Osobie  upoważnionej przez pacjenta na podstawie ,,Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej’’ i ,, Upoważnienia’’ chyba, że upoważnienie do uzyskiwania dokumentacji medycznej przez tę osobę zostało przez pacjenta wyrażone w dokumentacji medycznej lub w innym dokumencie.

3. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta na podstawie ,,Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej’’ i za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

a)rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat za okazaniem swojego dowodu osobistego i aktu urodzenia dziecka lub ,,Oświadczenia o przedstawicielstwie ustawowym’’

b)opiekunom prawnym, ustanowionym przez sąd, za okazaniem swojego dowodu osobistego i   stosownego orzeczenia(opieka nad małoletnim, opieka nad całkowicie lub częściowo  ubezwłasnowolnionym) lub ,,Oświadczenia o przedstawicielstwie ustawowym’’

Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu-także gdy zostało złożone w innej placówce leczniczej w sposób ogólny lub podczas poprzednich pobytów w Kociewskim Centrum Zdrowia

Formy udostępniania dokumentacji medycznej :

Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej oraz podmiotom określonym w przepisach odrębnych

1. Do wglądu na miejscu w obecności pracownika Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej, jeśli dotyczy dokumentacji archiwalnej lub w Biurze Obsługi Pacjenta, jeśli dotyczy bieżącej i archiwalnej dokumentacji poradni przyszpitalnych.

2. Do wglądu na miejscu (w oddziale, w którym przebywa pacjent)w obecności lekarza prowadzącego lub Kierownika Oddziału lub Starszego Lekarza Dyżuru, jeśli dotyczy dokumentacji bieżącej.

3. Do wglądu na miejscu w obecności lekarza dyżurnego, za zgodą Starszego Lekarza Dyżuru- w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach, jeśli dotyczy dokumentacji bieżącej.

4. W wyżej wymienionych sytuacjach osoba uprawniona może samodzielnie wykonać fotokopie dokumentacji medycznej w obecności upoważnionego personelu Kociewskiego Centrum Zdrowia.

5. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii z dokumentacji papierowej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej lub kopii wyników badań na nośnikach  elektronicznych- przy czym za odpis uważa się wykonanie kopii, poświadczonej za zgodność z   oryginałem

6. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

7. Dopuszcza się możliwość przesłania Karty Informacyjnej Leczenia Szpitalnego na pisemne żądanie  pacjenta lub upoważnionej przez niego osoby przesyłką pocztową za potwierdzeniem  odbioru na własny koszt i ryzyko.

Czas uzyskania archiwalnej dokumentacji:

Do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia/wpłynięcia wniosku.

Wnioski o udostępnienie można pobrać w:

1. Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej

2. Biurze Obsługi Pacjenta

3. Sekretariatach oddziałów szpitalnych

4. Na stronie zewnętrznej Kociewskiego Centrum Zdrowia www.szpital-starogard.pl

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego

Upowaznienie

Oświadczenie osoby wnioskującej o udostępnienie oryginału dokumentacji medycznej

Miejsce składania wniosków:

1. Dokumentacji archiwalnej leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego można składać od poniedziałku do piątku w Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej (pokój 3 w budynku administracji) w godzinach 7:00- 14:00

2. Dokumentacji ambulatoryjnej bieżącej można składać od poniedziałku do piątku w Biurze Obsługi Pacjenta ( parter budynku głównego) w godzinach 7:00- 14:00

3. Dokumentacji  bieżącej  leczenia szpitalnego można składać od poniedziałku do piątku w sekretariacie oddziału, którego dokumentacja ta dotyczy w godzinach 7:00- 14:00

4. Dokumentacji bieżącej  leczenia szpitalnego poza godzinami sekretariatu można składać u Kierownika Oddziału lub lekarza prowadzącego a w trakcie dyżuru medycznego u  Starszego Lekarza Dyżuru

   Zasady odpłatności

1. Za udostępnienie dokumentacji  w formie odpisów, wyciągów, kopii Szpital pobiera opłatę według obowiązującego cennika, dostępnego na stronie wewnętrznej i zewnętrznej     www.szpital- starogard.pl

2. Wysokość opłat ustalonych  zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa Regulamin Organizacyjny Kociewskiego Centrum Zdrowia.

3. Podstawą wyliczenia należnej kwoty za udostępnioną dokumentację jest publikowana przez    Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego    wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale

4. Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu oraz wykonanie fotokopii przez wnioskodawcę jest bezpłatne.

5. W przypadku wysyłania przez Kociewskie Centrum Zdrowia wyciągów, odpisów lub kopii podmiotom uprawnionym Kociewskie Centrum Zdrowia pobiera opłatę za udostępnianie dokumentacji medycznej według obowiązującego cennika  oraz dodatkowo opłatę pocztową w wysokości równowartości opłaty pocztowej za list polecony.

6. Nie pobiera się opłat za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej od Pacjentów, będących posiadaczami Karty DILO(diagnostyki i leczenia onkologicznego)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  58 56 230 31 wew. 425- dla osób zainteresowanych archiwalną dokumentacją; wew. 484 dla osób zainteresowanych ambulatoryjną dokumentacją lub w sekretariatach oddziałów( dokumentacja bieżąca).