Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy

  • Kierownik Oddziału: dr n. med. Andrzej Zawadzki
  • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Adriana Nowak
  • Kierownik Oddzoału: tel. 58 774 95 40
  • Pokój lekarski: tel. 58 774 95 41
  • Dyżurka pielęgniarek: tel. 58 774 95 45
  • Pododdział Udarowy: tel. 58 774 95 46
  • Sekretariat: tel. 58 774 95 48

Oddział Neurologiczny wyposażony jest w 16 łóżek.  Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego.

Oddział Udarowy zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorych  z udarem mózgu. Oddział dysponuje 4 łóżkami dla pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu i 16 łóżkami dla chorych w podostrej fazie udaru.

Diagnostyka chorób układu nerwowego jest prowadzona w oparciu o tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, badanie czynności elektrofizjologicznej mózgu i inne.

W Oddziale znajduje się Pracownia Ultrasonografii Dopplerowskiej, jak również Gabinet Badań Neurofizjologicznych wyposażony w EEG, oraz EMG. Wykorzystuje się także ultrasonografię dopplerowską do badania przepływów  w tętnicach wewnątrz i zewnątrz mózgowych (TCD i TCCD).

W ramach oddziału prowadzona jest diagnostyka i leczenie udaru mózgu wg aktualnych zaleceń łącznie z leczeniem trombolitycznym. U każdego pacjenta od pierwszej doby pobytu wdrażany jest indywidualny program rehabilitacji i ustalana jest profilaktyka wtórna.