Kociewskie Centrum Zdrowia - Biuro Obsługi Pacjenta

Biuro Obsługi Pacjenta

Rejestracja do poradni

W naszym Szpitalu można zarejestrować się do poradni specjalistycznych:

·         osobiście

·         telefonicznie pod numerem 58 774 94 60 lub 58 774 94 61

·         za pośrednictwem osób trzecich

w Biurze Obsługi Pacjenta czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 18.00

Kto jest uprawniony do otrzymania świadczeń poza kolejnością?

Uprawnienia do korzystania ze  zaświadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 roku posiadają następujące osoby.

 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" i „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"
 •  świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii
 • kobiety w ciąży
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 •  działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.  W przypadku, gdy nie jest możliwe udzielenie świadczeń w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.  

Skierowanie do poradni

Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 •  ginekologa i położnika
 •  onkologa
 •  psychiatry
 •  dentysty
 •  wenerologa

Skierowania do specjalisty nie okazują:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • kombatanci i osoby represjonowane
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Listy oczekujących

Od 2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy. Skierowanie można dostarczyć: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą.

Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyższej (powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia).

Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie.

Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania oraz świadczeń onkologicznych.

Prosimy o aktualizowanie swoich danych kontaktowych przy rejestracji na udzielenie świadczenia. Podanie aktualnego numeru telefonu pozwala nam na szybki kontakt z Państwem w przypadku konieczności zmiany terminu świadczenia.

W przypadku stwierdzenia, że w momencie dokonywania wpisu na listę oczekujących drogą telefoniczną pacjent nie posiadał skierowania, o czym świadczy późniejsza data jego wystawienia, świadczeniodawca ma obowiązek skreślić świadczeniobiorcę z wcześniejszego wpisu i ponownie wpisać z datą dostarczenia skierowania, co będzie wiązało się z wyznaczeniem nowego terminu udzielenia świadczenia

 

Kociewskie Centrum Zdrowia

Copyrights © 2011 Kociewskie Centrum Zdrowia